Składniki czynszu

 

Od 1 maja 2014 roku Rada Nadzorcza SMLW w Mońkach ustaliła wysokość stawek:
- odpis na fundusz remontowy - 1,15 zł/m2 - zmniejszenie o 0,23 zł/m2,
- zaliczka na centralne ogrzewanie – 2,42 zł/m2 – zmniejszenie o 0,07 zł/m2,
- stawka opłaty eksploatacyjnej – zwiększenie o 0,13 zł/m2 do wysokości:

  • 1,75 zł/m2 – dotyczy członków spółdzielni posiadających odrębną własność lokal mieszkalnych,
  • 1,85 zł/m2 – dotyczy członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
  • 1,85 zł/m2 – dotyczy osób nie będących członkami, posiadających odrębną własność lokali mieszkalnych,
  • 1,94 zł/m2 – dotyczy osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.

Ponadto od 1 lipca 2013 r. zlikwidowana zostaje opłata za wywóz nieczystości stałych, a w to miejsce wprowadzona jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Mońkach wynosi ona 9 zł od osoby zamieszkałej w danym mieszkaniu, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 13,50 zł od osoby zamieszkałej w danym mieszkaniu, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.