Aktualności

 

Remont parkingu   14.08.2016r.

Na początku sierpnia przeprowadzono dawno oczekiwany przez mieszkańców bloków Nr 8 i 10 remont parkingu. Po usunięciu blaszanego garażu i trylinki położono kostkę brukową. Odremontowano również przyległy śmietnik. W ten sposób powstało kilkanaście miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych.


1 lutego w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowo - Lokatorskiej w Mońkach odbyło się pierwsze z cyklu spotkań poświęcone, zapowiedzianej przez MSWiA, budowie "Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego". Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Mońkach mł. insp. Stanisław Antonowicz, który omówił zagrożenia przestępstwami kryminalnymi, wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie i w ruchu drogowym. Spotkanie miało na celu poznanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu monieckiego. Mieszkańcy Moniek, którzy licznie przybyli na spotkanie zaangażowali się w dyskusję i w rzetelny sposób odnieśli się do tworzenia map zagrożeń wskazując w ich opinii miejsca zagrożone na terenie miasta Mońki.   02.02.2016r.Mycie i zabezpieczenie chemiczne chydrofobowe (przeciw glonom, mchom i grzybom) ścian budynków przy ul Leśnej 61 i 63 w ramach gwarancji   03.06.2015r.


Budowa chodnika przy ul Leśnej 63   03.06.2015r.


Nowy chodnik ul. Tysiąclecia 9   29.05.2015r.


Przyłącze przy ul. Tysiąclecia 25a, b, c i d   27.05.2015r.


Mycie bloków Al. Niepodległości 4 i ul. Wyzwolenia 2, 2a i 2b   26.05.2015r.


Nowe chodniki ul. Gajowa 10 i 12   25.05.2015r.


Remont balkonów ul. Aleja Wojska Polskiego 34, 36, 38, 40 i ul. Tysiąclecia 25e i 25f   25.05.2015r.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach uprzejmie informuje, iż:

  • - w dniu 8 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych w budynkach mieszkalnych: Niepodległości 4; Wyzwolenia 2, 2A, 2B, 6, 8, 8A, 10, 11, 11A, 11B; Tysiąclecia 7, 9, 11 oraz członków oczekujących
  • - w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych w budynkach: Tysiąclecia 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F; Wojska Polskiego 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54
  • - w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych w budynkach mieszkalnych: Gajowa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Leśna 57, 59, 61, 63

- z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji:
a) Mandatowo - Skrutacyjnej
b) Uchwał i wniosków
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie:
a) sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014,
b) informacji z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu,
c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2014.
8. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu Spółdzielni.
9. Dyskusja i głosowanie uchwał dotyczących:
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014.
- Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014.
- Zatwierdzenia podziału wyniku finansowego 2014 r.
- Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2014.
- Zatwierdzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
10. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie uchwał dotyczących:
- Upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na 2015/2016 r.
- Wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego.
- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zgromadzenie, są udostępnione od 15 maja 2015 r. do wglądu w biurze Spółdzielni.

Członkowie mogą żądać na piśmie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad lub przedstawić projekty uchwał tylko do dnia 21 maja 2015 r. Projekt zgłaszanej uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Po tym terminie nie będzie możliwości zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad i przedstawiania projektów uchwał.

Członek ma prawo zgłaszania na piśmie poprawek do projektów uchwał nie później niż do dnia 2 czerwca 2015 r.

Zarząd


Szanowni mieszkańcy   29.04.2015r.

Miło nam poinformować, że od 1 maja br. ponownemu zmniejszeniu ulegną poszczególne składniki czynszu. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, na jednym ze swoich ostatnich posiedzeń, uchwaliła:

  • 1. zmniejszenie wysokości stawki eksploatacyjnej o 0,02 zł/m2
  • 2. zmniejszenie wysokości stawki na Fundusz Remontowy o 0,06 zł/m2
  • 3. zmniejszenie zaliczki na centralne ogrzewanie o 0,12 zł/m2.

Łączna obniżka wyniesie 0,20 zł/m2, co przykładowo dla mieszkania o pow. 60,55 m2, oznacza czynsz niższy o 12,11 zł.

Wysokość nowych, niższych, składników czynszu, a co za tym idzie nowej wysokości czynszu, otrzymają Państwo na wydrukach czynszowych w pierwszych dniach maja.

Warto zauważyć, że jest to kolejny rok obniżek. Stawka na Fundusz Remontowy ulega zmniejszeniu już po raz czwarty. Zaliczka na c.o. wyniesie obecnie 2,30 zł/m2 i będzie o 5 groszy niższa niż w roku 2000 (przed piętnastoma laty). Dobra, stabilna sytuacja finansowa Spółdzielni pozwoliła też na nieznaczne obniżenie stawki eksploatacyjnej.

z poważaniem Zarząd


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Mońkach ogłasza przetargi nieograniczone pisemne i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie remontu balkonów w budynkach:

  • 1. Wojska Polskiego 34, 36, 38 - termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.10.
  • 2. Wojska Polskiego 40 oraz Tysiąclecia 25E i 25F - termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.30, otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.40.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)716-23-22.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd SMLW


Będzie zwrot   02.04.2015r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Mońkach informuje, iż rozliczone zostały koszty ogrzewania za 2014r. Sprzyjająca aura, oszczędne podejście mieszkańców, ale też docieplenia budynków i nieustanne inwestycje poprawiające efektywność ogrzewania, dały efekt w postaci zwrotu w wysokości 5,10 zł za każdy m2 mieszkania.

Racjonalne gospodarowanie wodą w 2014r. przyniosło też zwrot na wodzie technicznej w wysokości 0,20 zł/m2.

Łączny zwrot wyniesie więc 5,30 zł/m2. Przykładowo, dla mieszkania o powierzchni 60,55 m2 to kwota 320,92 zł.

Prosimy też o zwrócenie uwagi na rozliczenia kwartalne, które wkrótce powinni Państwo otrzymać. Są one wydrukowane w nowym programie. Mamy nadzieję, że będą nie mniej czytelne od poprzednich. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Spółdzielni.


W kierunku oszczędności   02.04.2015r.

W dniu 5 marca br. odbył się przetarg na wykonanie nowych przyłączy ciepłowniczych pomiędzy blokami Tysiąclecia 25A, 25B, 25C i 25D. Startowało 8 firm. Postępowanie przetargowe odbyło się przy współudziale członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Przetarg rozstrzygnięto w dniu 16 marca. Najkorzystniejszą ofertę zgłosiła firma CIEPŁOSAN z Suwałk, zobowiązując się do wykonania całego przedsięwzięcia za cenę netto 77.994,44 zł. Była to jednocześnie najniższa cena zgłoszona w przetargu.

Przed podpisaniem umowy Zarząd dodatkowo wynegocjował przedłużenie gwarancji na wykonywane prace z 10 do 15 lat. Teren zostanie przekazany wykonawcy w połowie kwietnia i wtedy też rozpoczną się prace polegające na wymianie rur centralnego ogrzewania i ciepłej wody pomiędzy ww. budynkami. Jeśli nie będzie żadnych nieprzewidzianych przeszkód, prace powinny być zakończone do końca maja br. Nowe, preizolowane przyłącza zastąpią skorodowane rury, zagrażające awarią i dodatkowo zmniejszą straty na przesyle ciepła pomiędzy budynkami.

Z góry przepraszamy mieszkańców za ewentualne utrudnienia jakie mogą wystąpić w okresie wykonywania inwestycji.


Do Spółdzielni Mieszkaniowej zgłosiła się Wspólnota...   02.04.2015r.

...z prośbą, by przejąć administrowanie jej budynkiem. Zarząd Wspólnoty Wyzwolenia 18, a właściwie prawie wszyscy jej mieszkańcy, zgłosili tę propozycję na początku marca br. podczas spotkania, które odbyło się w Spółdzielni. Na ręce Prezesa przekazali pisemną prośbę o rozważenie takiej możliwości przez Zarząd Spółdzielni.

W dniu 18 marca Zarząd przedstawił tę ofertę członkom Rady Nadzorczej. Ta jednogłośnie i pozytywnie wypowiedziała się w tej kwestii. W dniu 1 kwietnia 2015r. Zarząd podpisał umowę na administrowanie wyżej wymienioną Wspólnotą. Będzie to dla Spółdzielni zupełnie nowe doświadczenie. Jest to co prawda dodatkowa praca, ale też - o czym warto pamiętać - będą to dodatkowe przychody dla Spółdzielni.