Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Mońkach uprzejmie informuje, iż:

  1. - w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia – obejmująca członków zamieszkałych w budynkach: Niepodległości 4; Wyzwolenia 2, 2A, 2B, 6, 8, 8A, 10, 11, 11A, 11B; Tysiąclecia 7, 9, 11 oraz członków oczekujących
  2. - w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia – obejmująca członków zamieszkałych w budynkach: Tysiąclecia 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F; Wojska Polskiego 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54
  3. - w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 6 odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia – obejmująca członków zamieszkałych w budynkach: Gajowa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Leśna 57, 59, 61, 63

z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie obrad.
  • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Wybór komisji: a) Mandatowo – Skrutacyjnej b) Wyborczej c) Uchwał i wniosków

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Wybór członków Rady Nadzorczej wraz z podjęciem Uchwały w sprawie Wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Przedstawienie:

  • a) sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016,
  • b) informacji z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu,
  • c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2016.

Dyskusja i głosowanie uchwał dotyczących: - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016. - Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016. - Zatwierdzenia podziału wyniku finansowego za rok 2016. - Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2016.

Przedstawienie, dyskusja i głosowanie uchwał dotyczących: - Upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na 2017/2018 r. - Wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego. - Udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.

Materiały na Walne Zgromadzenie są udostępnione od 19 maja 2017 r. do wglądu w biurze Spółdzielni.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać pisemnie do dnia 25 maja 2017 r. Do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie. Kandydatura na członka Rady Nadzorczej musi być poparta na piśmie przez co najmniej 15 członków. Po tym terminie nie będzie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Członkowie mogą żądać na piśmie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad lub przedstawić projekty uchwał tylko do dnia 26 maja2017 r. Projekt zgłaszanej uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Po tym terminie nie będzie możliwości zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad i przedstawiać projektów uchwał.

Członek ma prawo zgłaszania na piśmie poprawek do projektów uchwał nie później niż do dnia 8 czerwca 2017 r.

Zarząd